Vuokrausehdot

YLEISET VUOKRAUSEHDOT

Nämä vuokrausehdot korvaavat kaikki aikaisemmat vuokrausehdot.

Seuraavat vuokrausehdot ovat voimassa kaikissa ajoneuvojen vuokrauksissa vuokravaunut.fi yritysten CoLeRent Oy, DCity Rent Oy, Katrent Oy (vuokralleantaja) ja vuokralleottajan (jäljempänä vuokraaja) välillä.

1. Kaluston käyttö ja rajoitukset

 1. Asiakkaan tulee käyttää ajoneuvoa erityisen huolellisesti ja varovaisesti kaikissa tilanteissa vuokrauksen aikana. Vaaranvastuu ajoneuvosta siirtyy asiakkaalle vuokrauksen alkaessa ja päättyy vuokrausohjeiden mukaisen vuokralta palauttamisen jälkeen.
 2. Vuokrattua kalustoa saa kuljettaa ainoastaan vuokrasopimuksessa mainittu henkilö ja mahdollinen vuokrauksen alkaessa sopimukseen nimetty lisäkuljettaja. Vuokrausehdot koskevat myös ennen vuokrauksen alkamista nimettyä lisäkuljettajaa. Vuokrakalustoa ei ole oikeutta luovuttaa kolmannelle osapuolelle, ilman erillistä sopimusta vuokralleantajan kanssa.
 3. Vuokraaja vastaa, että vuokrattua kalustoa ja sen käyttöä koskevia käyttöohjeita ja rajoituksia noudatetaan. Vuokraajan tulee tutustua ajoneuvon käyttöohjeisiin ennen käyttöön ottamista.
 4. Vuokraaja vastaa aiheuttamistaan liikennerikkomuksista ja niihin kohdistuvista virhemaksuista ja muista kustannuksista, mukaan lukien pysäköintivirhemaksuista.
 5. Vuokraajalla tulee olla ajoneuvon ja mahdollisen ajoneuvoyhdistelmän ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen vaadittava ajo-oikeus (ajokortti tarvittavilla ajoneuvoluokilla). Vuokraaja vastaa lain mukaisesta kuormaamisesta ja kuormansidonnasta.
 6. Vuokratun ajoneuvon vieminen ulkomaille ilman erillistä, ennen vuokrauksen alkamista kirjoitettua ja maksettua maastavienninlupaa on kielletty. Jos rajanylitys- /aluerajoituksia rikotaan, kaikkien vakuutusten ja turvien voimassaolo päättyy. Mikäli ajoneuvo päätyy viranomaisten hallintaan Suomessa tai ulkomailla, veloitetaan vuokraajalta ajoneuvon vuokrauspisteeseen palauttamisesta aiheutuneet suorat kustannukset, sekä mahdolliset liiketoiminnalle seisontapäivistä aiheutuneet kulut, ilman ylärajaa.
 7. Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan vuokratun ajoneuvon ennen ajoneuvon käyttöönottoa mahdollisten vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Asiakas sitoutuu valokuvaamaan ajoneuvon vuokrausohjeessa kuvatulla tavalla, säilyttämään valokuvat 30 vuorokauden ajan vuokrauksen päättymishetkestä ja luovuttamaan kuvat pyydettäessä vuokralleantajalle. Mikäli valokuvia ei pyynnöstä huolimatta toimiteta vuokralleantajalle, ajoneuvon katsotaan olleen vuokrauksen alkaessa edellisen tarkastuksen mukaisessa kunnossa. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on ilmoitettava vuokrauspisteeseen ennen ajoneuvon käyttöönottoa.
 8. Vuokraajan tulee pitää hyvää huolta vuokratusta ajoneuvosta ja sen varusteista. Vuokraaja vastaa koko vuokrauksen ajan ajoneuvoon ja sen varusteisiin kohdistuneista vahingoista. Vahingon sattuessa vuokraajalla ei ole oikeutta korjata kalustoa ilman vuokralleantajan lupaa. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan vuokrauspisteeseen ajoneuvolle tai sen varusteisiin vuokrausaikana mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Kaikissa liikennevahinkotilanteissa vuokraajan velvollisuus on olla yhteydessä poliisiin.
 9. Ajoneuvoa ei saa käyttää muuhun, kuin tieliikennelain mukaiseen henkilöiden ja tavaroiden kuljettamiseen. Ajoneuvoa ei saa käyttää toisen ajoneuvon hinaamiseen, kilpa-ajoon, yleisten tiealueiden ulkopuoliseen ajoon, tai mihinkään muuhun normaalista ajoneuvon käytöstä poikkeavaan käyttöön, mistä ei ole etukäteen ennen vuokrauksen alkamista sovittu vuokralleantajan kanssa.
 10. Tupakointi ja eläinten kuljetus ajoneuvossa on kielletty. Kiellon rikkomisesta veloitetaan asiakkaalta ajoneuvon siivouskulut.
 11. Ajoneuvoa tulee säilyttää koko vuokrauksen ajan lukittuna, aina kun ajoneuvoa ei käytetä ja se pysäköidään. Ajoneuvo tulee pysäköidä turvalliseen paikkaan, pysäköintiin tarkoitetulle tai muuten hyvin soveltuvalle alueelle.
 12. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan vuokrauksen aikana eri asiakaspalvelukanavien kautta vuokralleantajalta saamiansa ohjeita, vaikka niitä ei olisi erikseen näissä ehdoissa, vuokrausohjeissa tai ajoneuvon käyttöohjeissa mainittu.
 13. Vuokralleantajalla on oikeus katsastaa ajoneuvo vuokrauksen aikana, mikäli hänellä on kohtuullinen syy olettaa, että omistusoikeus on asetettu uhanalaiseksi tai että on olemassa vaara ajoneuvon arvon alenemisesta suuremmassa määrin kuin mitä sen normaali käyttö aiheuttaisi.
 14. Vuokralleantajalla on oikeus peruuttaa varaukset, joita ei ole noudettu 3 h sisällä varausajan alkamisesta.

2. Vakuutusehdot

 1. Ajoneuvossa on liikennevakuutus ja kaikkia vuokrattavia ajoneuvoja koskee vuokraajan omavastuu. Asiakas voi saada erityistä maksua vastaan omavastuuvähennyksen. Omavastuuvähennys tulee ostaa ennen vuokrauksen alkamista ja sitä ei ole mahdollista ostaa vuokrauksen alkamisen jälkeen. Omavastuuvähennys ei vapauta vuokraajaa vastuusta niistä ajoneuvon tai sen varusteiden korjauskuluista, mitkä ovat aiheutuneet huolimattomuudesta, ohjeiden tai kieltojen noudattamatta jättämisestä, tieliikennelain tai ajoneuvon kuljettamiseen liittyvän lainsäädännön rikkomisesta, tai tahallisesta vahingonteosta.
 2. Liikennevahinko- ja onnettomuustilanteissa vuokraaja on velvollinen käsittelemään asian vakuutusyhtiönsä, sekä mahdollisen kolmannen osapuolen ja tämän vakuutusyhtiön kanssa, sekä toimittamaan vahinkoilmoitus, sekä mahdollinen poliisiviranomaisen dokumentti vuokralleantajalle.

3. Vuokratun ajoneuvon palauttaminen

 1. Vuokrattu ajoneuvo tulee palauttaa samaan vuokrauspaikkaan, kuin mistä se on noudettu.
 2. Mikäli vuokrattu ajoneuvo tai sen käyttämiseen liittyvä oleellinen varuste palautetaan sovittua palautusajankohtaa myöhemmin, ilman vuokralleantajan lupaa, on vuokralleantajalla oikeus veloittaa vuokraushinnaston mukainen veloitus ylimenevästä ajasta ja lisäksi 30€ myöhästymismaksu. Vuokraaja on velvollinen lisäksi korvaamaan vuokranantajalle mahdollisesti aiheutuneet muut kustannukset, kuten peruuntuneesta vuokrauksesta aiheutuneet liiketoiminnan tulojen menetykset, sekä mahdolliset kolmannelle osapuolelle maksetut korvaukset.
 3. Ajoneuvo tulee palauttaa polttoainetankki täyteen tankattuna. Autoon tulee tankata siihen sopivaa polttoainetta. Asiakas vastaa kaikista väärän polttoaineen tankkaamisesta aiheutuneista kustannuksista täysimääräisesti.
 4. Ajoneuvo tulee palauttaa irtoroskista, tyhjistä pulloista yms. irrallisista roskista siivottuna. Myös auton sisätiloihin mahdollisesti syntyneet tahrat tulee puhdistaa. Vuokralleantajalla on oikeus veloittaa vuokraajalta siivouskulut yllä mainittujen asioiden siivoamisesta.
 5. Ajoneuvo tulee lukita ja avaimet tulee palauttaa kassapisteeseen, vuokrauspisteen henkilökunnalle.
 6. Vuokraus katsotaan päättyneeksi, kun vuokrauspisteen henkilökunta on hyväksynyt ajoneuvon palautetuksi.